Beleid stille wegdekken

Workshops voor gemeenten en provincies om beleid stiller wegdek aan te scherpen

Jan Hooghwerff: "Er is veel te doen rond stille wegdekken. Veel gemeenten en provincies zijn bezig met het actieplan geluid voor de EU-richtlijn Omgevingslawaai. En langlopende onderzoeken en metingen hebben nieuwe waardevolle inzichten opgeleverd. Het is nu tijd om die kennis te oogsten en toe te passen. We hebben niet alleen alle kennis paraat, maar weten ook dat u alle afdelingen op één lijn moet krijgen: beheer en onderhoud, verhardingen, ingenieursbureau, financiën, bestuur. Met een pragmatische werkwijze helpen we u daarbij."

Hoe verankeren we 'stiller wegdek' binnen onze organisatie?

Bij stiller verkeer zijn vele partijen betrokken. Er zijn allerlei stakeholders die hun eigen belangen hebben. De EU verwacht dat iedere gemeente bijdraagt aan het actieplan Omgevingslawaai. Hoe leggen we 'stiller wegdek' vast in ons beleid en in onze uitvoering?

Pluk de vruchten van onze kennis

M+P heeft in 2012 een aantal nieuwe studies gedaan, vooral gebaseerd op inzichten uit de monitoring van stille wegdekken zoals die met de Stimuleringsregeling van het ministerie van VROM vanaf 2002 zijn aangelegd. Dat heeft nieuwe inzichten opgeleverd over bijvoorbeeld (civieltechnische) levensduur, akoestische eigenschappen gedurende de gebruiksperiode, praktische ervaring met stille wegdekken en inzicht in kosten en baten. De belangrijkste resultaten zijn gebruikt voor aanpassing van de Cwegdek-methode en voor het nieuwe Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 dat per 1 juli 2012 in werking is getreden.

Behalve deze recente informatie gebruiken we kennis en inzichten uit meer dan 15 jaar ervaring in de brede toepassing van stille wegdekken.

Workshops met direct resultaat

Wij willen gemeenten en provincies pragmatisch helpen om beleid aan te scherpen, door alle relevante stakeholders te betrekken. U kiest onderwerpen die aandacht verdienen, wij organiseren rondom die onderwerpen interne workshops. In de workshops wordt kennis uitgewisseld, enthousiasme gecreëerd en een concrete notitie gemaakt. Alle deelnotities combineren we in overleg met u in een overall notitie die u o.a. kunt gebruiken om de relevante paragrafen in te vullen voor het EU actieplan Omgevingslawaai.