Trillingsmonitoring

Trillingsmonitoring: Langdurig onbemand trillingen meten

Maarten van der Niet: "Bouw- en/of sloopwerkzaamheden rondom een datacentrum vormen een risico voor de bedrijfsvoering ervan. In een datacentrum wordt ruimte verhuurd waar computerservers van derden zijn opgesteld. Er is de verhuurder dus alles aan gelegen om te zorgen dat de apparatuur storingsvrij blijft opereren tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden. Dergelijke werkzaamheden leveren echter altijd trillingen op in het gebouw. Als bepaalde trillingsniveaus worden overschreden kan een storing aan apparatuur optreden."

Directe waarschuwing bij overschrijding

De SBR-richtlijn "Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen" deel C geeft grenswaarden aan waaronder het risico op storingen klein wordt geacht. In het bestek is meestal opgenomen dat de aannemer verplicht trillingsmonitoring moet uitvoeren. Wij voeren regelmatig trillingsmonitoringsprojecten uit met onbemande posten. Hierbij monitoren wij de trillingsniveaus real-time en waarschuwen de aannemer bij te hoge niveaus. Het is gebruikelijk om twee grenswaarden te hanteren. Een waarschuwingswaarde en een absolute grenswaarde die juridisch is afgesproken en dus onder geen beding  zou mogen worden overschreden. In beide gevallen wordt de uitvoerder bij overschrijding onmiddellijk gewaarschuwd. Bij overschrijding van de waarschuwingswaarde kan het werk eventueel doorgaan, indien het een incident betreft. Bij overschrijding van de grenswaarde moet het werk echter worden stilgelegden zullen we in overleg treden met de betrokken partijen om tot een oplossing te komen.

Belangrijke factoren

Afhankelijk van het type monitoringsproject zijn de volgende factoren van belang:

  • data-acquisitie: Wij slaan met een vooraf overeengekomen interval een aantal karakteristieke grootheden van het meetsignaal op. Wij kunnen ook het hele meetsignaal opslaan. Dit laatste geeft de mogelijkheid om achteraf bepaalde gebeurtenissen in detail te bestuderen op relevantie.
  • filtering: Wij filteren de verstoring afkomstig uit de omgeving weg, zodat alleen de werkelijke trillingsbron overblijft in het meetsignaal. Vooral langs het spoor en bij wegverkeer zijn het vaak maar enkele passages van bijvoorbeeld goederentreinen of vrachtwagens die de echte pieken veroorzaken. Dat is het signaal dat je goed wilt registreren.
  • meetperiode: De meettijd is belangrijk. Meten gedurende een korte periode heeft als risico dat bepaalde kenmerkende gebeurtenissen worden gemist. Wij meten dan ook bij voorkeur gedurende minimaal een week. Dan wordt ook duidelijk wat het verschil is tussen de verschillende etmaalperiodes en tussen werkdagen en het weekeinde. In die gevallen waar het niet mogelijk is langere tijd te meten, zijn we kritisch op de meetresultaten. Resultaten worden volgens de SBR richtlijn verwerkt. In deze richtlijn is een procedure opgenomen waarmee de onzekerheid als gevolg van een korte meetduur wordt meegenomen in de beoordeling.
  • weekrapportage: Wij generen wekelijks een rapportage (tabel en grafiek) per meetpositie waarmee eenduidig vastligt wanneer de hoogste trillingsniveaus zijn opgetreden (en of eventueel grenswaarden zijn overschreden).
  • verbinding: De meest bedrijfszekere opstelling is er een waarbij gebruik kan worden gemaakt van netspanning en een netwerkaansluiting. Het is echter ook mogelijk een geheel autonoom opererend meetsysteem te plaatsen, waarbij geen netspanning of netwerkaansluiting noodzakelijk zijn, terwijl de data op afstand en real-time beschikbaar is.
  • meerkanaals meetsysteem: Er kunnen meerdere signalen gelijktijdig worden verwerkt. Hierbij kan worden gedacht aan geluidsmetingen in combinatie met trillingsmetingen aangevuld met camerabeelden.

Ervaring

Wij hebben een ruime ervaring met het meten van trillingen volgens de SBR richtlijnen voor het voorkomen van schade aan gebouwen, hinder voor personen en storingen aan gevoelige apparatuur. Ook als de situatie zo complex is dat niet meer volgens deze richtlijnen kan worden gemeten, kunnen wij een custom-made oplossing bieden. Tenslotte hebben onze medewerkers een gecombineerde achtergrond in zowel signaal- en data-analyse als in civiel/bouwkundige engineering. Zij weten wat het effect is van trillingen binnen gebouwen en via de bodem op het gebouw. Zij vertalen de meetresultaten naar een taal die projectontwikkelaars en bouwers spreken.