De luchtkwaliteit volledig in beeld

Onderzoek luchtkwaliteit voor bedrijven

Thijs van Bon: “M+P biedt efficiencywinst bij een combinatie van onderzoeken naar luchtkwaliteit, stikstofdepositie, geur en geluid in het kader van Wabo of Activiteitenbesluit”

De wetgeving voor de beoordeling van luchtkwaliteit is de laatste tien jaar sterk veranderd. Zo zijn we overgegaan van het Besluit luchtkwaliteit naar de verankering van luchtkwaliteitsnormen in de Wet milieubeheer. Sinds de introductie van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit in 2007 is deze veelvuldig aangepast. Verder is het begrip “Niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) geïntroduceerd en is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009 gestart en in 2013 verlengd tot januari 2017. Inmiddels is het NSL opnieuw verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Trends

We zien de trend dat de aandacht verschuift van het terugbrengen van concentraties van stoffen in de lucht naar reductie van stikstofdepositie. Aan de ene kant daalt de stikstofdepositie in Nederland al vele jaren, maar aan de andere kant wordt een groter belang gehecht aan het behoud van natuurwaarden in Nederland en Europa. Met de Natura 2000-gebieden wordt de verscheidenheid aan dieren en planten (biodiversiteit) beschermd. In dit kader is het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) opgesteld dat als doel heeft het beschermen van zowel de biodiversiteit als economische belangen in de omgeving van gevoelige gebieden.

Door deze ontwikkeling is een onderzoek naar stikstofdepositie steeds vaker een voorwaarde voor vergunningverlening bij met name veehouderijen, maar ook bij de industrie. 

Voordelen van gecombineerde onderzoeken

Het combineren van verschillende typen onderzoeken (lucht en geluid) biedt verschillende voordelen. Het parallel uitvoeren van de onderzoeken levert efficiencywinst in tijdsbesteding op en voorkomt dubbel werk. Daarbij zorgen we ervoor dat de bedrijfssituatie in de onderzoeken van begin af aan goed is afgestemd. 

Het doet zich soms voor dat een bedrijfssituatie of ontwerp onverhoopt niet haalbaar is en gewijzigd moet worden vanwege nieuwe inzichten, een probleem op het gebied van geluid of luchtkwaliteit. In dat geval kunnen we met een paar snelle slagen alternatieven bekijken en tot een optimale vergunbare oplossing komen. Onze kennis van bedrijfsprocessen in vele sectoren en de gevolgen die wijzigingen daarin voor de verschillende milieudisciplines hebben, helpt ons daarbij.  

Onze klanten:

 • Distributiecentra
 • Transportbedrijven
 • Schrootverwerking
 • Afvalverbrandingsinstallaties
 • Afvalinzameling en -verwerking
 • Bloemenveilingen
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Spoorwegemplacementen

Onderzoekstypen:

 • Concentratie in de lucht van bijvoorbeeld NO2, PM10 en PM2,5
 • Geur
 • Stikstofdepositie

We kunnen berekeningen uitvoeren met de volgende software:

 • Geomilieu (Stacks+, NO2, PM10, PM2,5, etc.)
 • Geomilieu (Stacks-G, geur)
 • OPS-Pro
 • Aerius (stikstofdepositie)
 • NSL-rekentool
 • WinMISKAM

Metingen

M+P is op het vlak van luchtkwaliteit niet alleen actief met het doen van prognoses en verrichten van haalbaarheidsstudies voor de industrie of overheden. Daarnaast hebben wij ook onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van allerlei (innovatieve) maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren voor het Innovatieprogramma luchtkwaliteit (IPL). 

Bij uitvoering van emissiemetingen werken we samen met ons zusterbedrijf Müller-BBM GmbH (net als M+P onderdeel van de Müller-BBM groep). 

De metingen kunnen continu en periodiek worden verricht voor onder andere SO2, NOx, HCl, stof, CO, HF, chloor, H2S, NH3, O2, waterdamp, geur en PAK. Müller-BBM beschikt over een accreditatie conform ISO/IEC 17025 voor de meest voorkomende stoffen en meetmethoden. De accreditatie die door DAkkS is verleend, wordt door de Raad van Accreditatie (RvA) erkend voor metingen in Nederland. 

De metingen zijn gericht op het toetsen aan emissie-eisen voor vervuilende stoffen en geur, het adviseren over verbrandingsomstandigheden, het optimaliseren van de verbrandingskwaliteit en/of het verrichten van de functionele test en kalibratie van stationaire meetapparatuur. 

Müller-BBM GmbH heeft ruime ervaring bij het verrichten van metingen in onder andere de automobiel-, energie-, afvalverwerkings- en (petro)chemische industrie.