Woonschepen even wat minder geluidsgevoelig

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De wijzigingen hebben betrekking op de toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen. Het advies is op 2 juni 2015 openbaar gemaakt.

Woonschepen zijn geluidsgevoelig

In 2012 zijn woonschepen als geluidsgevoelige objecten aangemerkt. Dat betekent dat geluidnormen van toepassing zijn geworden en dat als die normen worden overschreden maatregelen moeten worden genomen. Omdat geluidsbelasting bij de locatiekeuze van woonschepen nauwelijks een rol heeft gespeeld, liggen veel schepen dicht bij bedrijven en industrieterreinen en hebben zij een hoge geluidsbelasting. In de praktijk is gebleken dat het treffen van adequate geluidsvoorzieningen op aanzienlijke problemen stuit en vaak niet mogelijk is.

Verlengen overgangstermijn en verhogen geluidsnormen

Om de uitvoeringsproblemen van het treffen van geluidsmaatregelen het hoofd te bieden worden in het ontwerpbesluit twee aanpassingen voorgesteld. Nu geldt voor het treffen van maatregelen een overgangstermijn tot 1 juli 2015, die met het ontwerpbesluit wordt verlengd tot het nog onbepaalde moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verder wordt voorgesteld om de geluidsnormen voor woonschepen in de nabijheid van inrichtingen te verhogen.

Loslaten kwalificatie geluidsgevoelig

De Afdeling advisering merkt in haar advies op dat al in 2012 bekend was dat het treffen van geluidsmaatregelen bij woonschepen problematisch zou zijn. Daarom was juist voorzien in de overgangstermijn tot 1 juli 2015. De Afdeling advisering sluit niet uit dat het treffen van geluidswerende maatregelen en gevelisolatie in geheel niet mogelijk zal blijken, waarmee de kwalificatie van woonschepen als geluidsgevoelige objecten niet realistisch is. In dat geval zou het loslaten van de aan die kwalificatie verbonden strenge geluidsnormen noodzakelijk zijn. De Afdeling adviseert om beide onderdelen van het ontwerpbesluit nader toe te lichten, daarbij de belangen van woonschipbewoners uitdrukkelijk mee te wegen en het ontwerpbesluit zo nodig aan te passen.

Datum publicatie: dinsdag 2 juni 2015 - Datum advies: vrijdag 27 maart 2015

Juni 2015

 
Actueel type:
Blog
Blog

B2M2 werkt als een Legodoos voor het bouwen van meetsystemen

 
Soms heb je de behoefte aan een meetsysteem dat eigenlijk niet voorhanden is op de markt. Je hebt...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Is uw binnenklimaat gezond?

 
Het Nieuwe Werken (HNW) levert in de praktijk een drie keer hogere bezetting op. In combinatie met...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Opmerkelijke uitspraken bij evenementen

 
Eind 2014 is er interessante jurisprudentie toegevoegd in relatie tot evenementen. Een zaak betreft...