Wet Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) aangenomen

Het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstofdepositie is na 6 jaar eindelijk door de tweede kamer gekomen. Nu rest nog de goedkeuring van de eerste kamer, maar naar verwachting zal dat geen al te grote hobbel meer zijn. De technische briefing over het wetsvoorstel aan de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft 6 mei al plaatsgevonden.

Huidige Natuurbeschermingswet vs. Programmatische Aanpak Stikstofdepositie

Tussen de huidige Natuurbeschermingswet (Nb) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn twee duidelijke verschillen op te merken:

  • de invoering van drempelwaarden onder de PAS
  • het afvoeren van externe saldering onder de PAS

Drempelwaarden

Onder het PAS zullen er drempelwaarden voor Natura 2000 gebieden ingevoerd worden. Wanneer de emissie van een inrichting voldoet aan de gestelde drempelwaarde, is een Nb vergunning (volgens artikel 19d Nb) niet nodig. Er geldt dan wel de voorwaarde dat er geen andere negatieve of significant verslechterende effecten mogen optreden vanwege de inrichting of (gewijzigde) activiteiten.

Deze drempelwaarde kan een afstandscriterium (grensafstand) ten opzichte van een Natura 2000 gebied inhouden, maar ook een maximale toegestane depositie op het Natura 2000 gebied welke niet door de inrichting overschreden mag worden.

De drempelwaarden zijn op dit moment nog niet duidelijk en worden op een later moment bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld / ingevuld.

Externe saldering

Binnen de huidige wetgeving is het mogelijk om extern te salderen. Dit houdt in dat bij de vergunningverlening de depositie van een nieuwe of gewijzigde inrichting weggestreept kan worden tegen de depositie van een andere inrichting die zal verdwijnen of is verdwenen. Daarvoor dient wel aan een aantal voorwaarden voldaan te worden.

Binnen de PAS is externe saldering niet meer mogelijk. De vergunningverlener mag onder de PAS zogenaamde ‘ontwikkelingsruimte’ aanwijzen. Een ondernemer wordt hierdoor wat betreft toekennen van ontwikkelingsruimte voor zijn of haar bedrijf volledig afhankelijk van de vergunningverlenende instantie.

Overgangsrecht

Wilt u bij uw vergunningsaanvraag toch externe saldering toepassen? Dat kan door gebruik te maken van het overgangsrecht, waarbij een vergunningsaanvraag die voor de inwerkingtreding van de PAS is ingediend, onder het huidige regime Nb kan worden doorlopen.

Update

In de periode tussen 10 januari en 20 februari 2015 ligt de PAS ter inzage. Het Ministerie van Economische Zaken heeft deze handige brochure beschikbaar gesteld, waarmee u kunt zien wat dit voor u betekent. Voor meer toelichting kunt u uiteraard ook met één van onze adviseurs contact opnemen.

 

Februari 2015

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Hangar wordt busstation Schiphol

 
Nabij McDonald’s en de spottersplaats wordt een voormalige hangar in gebruik genomen als busstation...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Onverwacht veel hinder door trillingen spoor blijkt uit RIVM onderzoek

 
Naar aanleiding van een Kamermotie in 2010 (32123A, nr 124 van 29 juni van Jansen en Neppérus)...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Een kleine selectie uit het M+P nieuws van 2014

 
De wereld van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en bouwfysica is volop in beweging. Hoe dragen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Voor M+P weegt duurzaamheid mee in bedrijfsvoering en advieswerk

 
Al een aantal jaar werken we aan het handen en voeten geven aan het thema duurzaamheid binnen M+P....