Subsidieregeling voor duurzame zeehavens Noord-Holland

Eind 2016 stelt de Provincie Noord-Holland tot 4,74 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, een intensivering van het ruimtegebruik en het stimuleren van een circulaire economie. Met dat laatste wordt getracht om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Welke maatregelen en studies vallen onder de subsidieregeling?

Tot 1 mei kunnen voorlopige aanvragen voor subsidies worden ingediend voor de volgende soorten maatregelen en haalbaarheidsonderzoeken:

1. Fysieke maatregelen in de Noord-Hollandse zeehavens die bijdragen aan het verbet​eren van de luchtkwaliteit:

 • Vulpunt voor alternatieve brandstoffen
 • Walstroomvoorziening
 • Elektrificeren/overschakelen op alternatieve brandstoffen van mobiele werktuigen
 • Alternatieve brandstoffen van scheepvaart en/of vrachtverkeer
 • Overschakelen van vervoer over weg naar vervoer over water

2. Fysieke maatregelen in de Noord-Hollandse zeehavens waarmee het ruimtegebruik wordt geïntensiveerd:

 • Intensivering van bestaande functies op kavels, waardoor opnieuw uitgeefbare ruimte beschikbaar komt
 • Intensivering van bestaande functies op kavels, waardoor meer productie/economische activiteit op het kavel plaatsvindt
 • Vermindering van het beslag op milieuruimte, waardoor het gebruik van geluidsruimte of externe veiligheidscontour kleiner wordt en ruimte voor nieuwe economische activiteiten beschikbaar komt

3. Fysieke maatregelen in de Noord-Hollandse zeehavens waarmee de circulaire economie wordt gestimuleerd:

 • Hergebruik van restmaterialen binnen de Noord-Hollandse zeehavens en tussen de Noord-Hollandse en andere havens
 • Vormen van duurzame kringlopen binnen de Noord-Hollandse zeehavens en tussen de Noord-Hollandse en andere havens

4. Haalbaarheidsonderzoeken naar bovenstaande maatregelen die worden ondersteund door tenminste twee ondernemers.

Voor de volgende activiteiten wordt geen subsidie verstrekt:

 • Een activiteit die dient om te voldoen aan de geldende wettelijke normen voor luchtkwaliteit, geluid of externe veiligheid
 • Een activiteit gericht op energiebesparing of duurzame energie

Omvang van de subsidie en termijnen

Binnen de regeling bedraagt de maximale subsidie 30 tot 50% van de kosten van de maatregel, met een maximum van €500.000. Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in onderstaand overzicht:

maatregel

totaal budget

max. subsidie op kosten van maatregelen

max. subsidie haalbaarheidsstudies

fysieke maatregelen verbeteren luchtkwaliteit

€2.370.000

publiekrechtelijke rechtspersoon: 50% tot maximaal €500.000

kleine/middelgrote onderneming: 50%

overig: 40%

50% tot maximaal €50.000

intensivering ruimtegebruik

€1.185.000

30% tot maximaal € 500.000

30% tot maximaal €50.000

stimulering circulaire economie

€1.185.000

30% tot maximaal € 500.000

30% tot maximaal €50.000

De voorlopige aanvragen dienen voor 1 mei 2016 te worden ingediend bij de provincie met het formulier op deze pagina. De definitieve aanvragen kunnen ingediend worden in de periode van 1 augustus tot en met 15 september 2016. De subsidies worden in december 2016 toegekend.

Wat kan M+P voor u betekenen?

Wilt u weten wat de impact is van de maatregelen die onder subsidie vallen, dan denken wij graag met u mee. In veel gevallen zullen de maatregelen niet alleen invloed hebben op luchtkwaliteit, maar ook op geluid. Wanneer de zaken integraal worden aangepakt, kunnen meerdere problemen worden opgelost. Als bijvoorbeeld wordt overgeschakeld op walstroom, hoeven de scheepsmotoren niet in werking te zijn. Dat reduceert de luchtemissie, maar scheelt ook in de geluidsemissie. Op deze manier kan ruimte worden vrijgemaakt voor toekomstplannen van uw bedrijf.

 

Februari 2016

 
Actueel type:
Blog
Blog

Go-Leise: Op zoek naar het optimale spoor voor geluid, trillingen én kosten

 
Het spoor is een complexe constructie die bestaat uit vele onderdelen. Wijzigingen aan één...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Deens prognosemodel voor spoortrillingen veelbelovend voor Nederland

 
Banedanmark, de Deense spoorbeheerder, heeft een standaard rekenmethode voor spoortrillingen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Stille weginrichting: Wildrooster

 
Samen met Altena Infra-Materialen BV en Provincie Gelderland hebben wij een stil wildrooster...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Onze interne innovatiemotor draait op volle toeren

 
Net als bij veel andere organisaties vinden we innovaties bij M+P heel belangrijk, ja zelfs...