Sloterdijk: meer ruimte voor wonen

De aanloop voor meer woonruimte in het gebied Sloterdijk is terug te vinden in het bestemmingsplan Sloterdijk uit 2013. Met de afspraken uit het MIRT Sloterdijk worden nog meer woningen mogelijk en wordt de leefomgevingskwaliteit van het gebied stevig verbeterd.

Bestemmingsplan 2013

Met het bestemmingsplan uit 2013 wordt ingezet op meer woningbouw in het gebied Sloterdijk. Met name transformatie van kantoor- en bedrijfsgebouwen wordt daarin gefaciliteerd. Als gevolg van de stevige geluidsbelasting door de rijkswegen, lokale wegen, het industrieterrein Westpoort en het railverkeer worden er de nodige randvoorwaarden gesteld. Nodig om de woonkwaliteit te garanderen. Met de transformatie en meer woningbouw wordt beoogd in Sloterdijk de leefbaarheid te verbeteren en een aantrekkelijk gemengd gebied met wonen en werken te realiseren.

M+P heeft het bestemmingsplan begeleid ten aanzien van geluid, luchtkwaliteit en geur.

Betere leefomgevingskwaliteit, meer woningen

Voor het gebied direct aan de Haarlemmerweg (N200) is transformatie van kantoorgebouwen naar woningen of nieuwbouw van woningen niet mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. De reden daarvoor is dat de randvoorwaarden als gevolg van de geluidsbelasting in combinatie met de wettelijke situatie (buitenstedelijk) woningen op zouden leveren die rondom dove gevels zouden hebben. Dat is niet wenselijk. Het is daarmee niet goed mogelijk spui-voorzieningen te maken of buitenruimten te situeren.

In het kader van MIRT Sloterdijk zijn belangrijke afspraken gemaakt om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren, met name langs de Haarlemmerweg (N200). Met het groot onderhoud dat de weg krijgt wordt de rijsnelheid verlaagd (tussen de Seineweg en de ring A10) en de weg opnieuw ingericht. Als gevolg daarvan zal de verkeersintensiteit afnemen. Daarmee zal de geluidsbelasting lager worden. Daarnaast zal een zogenaamd ‘stil asfalt’ worden toegepast en wordt er rekening gehouden met een geluidsvriendelijke weginrichting. Al met al leveren deze maatregelen een forse verbetering op van de leefomgevingskwaliteit, voor de nieuw te realiseren woningen aan de noordkant èn voor de bestaande woningen aan de zuidkant. Met deze wijzigingen zal de status van ‘autoweg’ eveneens worden verwijderd op het wegdeel. Dat maakt dat bij transformatie en nieuwbouw vanwege de Haarlemmerweg geen ‘dove gevels’ meer nodig zijn bij woningen. Verderop in het gebied, dichterbij het spoor, de A10 en het industrieterrein is dat nog wel zo, vanwege deze geluidsbronnen.

Verbeteringen verzilveren

Om de leefomgevingskwaliteit op de lange termijn te garanderen en bouwplannen met de versoepelingen mogelijk te maken moet het geluidregister worden aangepast. De zogenaamde geluidsproductieplafonds van de rijksweg N200 worden verlaagd. Daarmee ligt de geluidsproductie van de weg vast en mag deze niet toenemen.

Februari 2016

 
Actueel type:
Blog
Blog

Go-Leise: Op zoek naar het optimale spoor voor geluid, trillingen én kosten

 
Het spoor is een complexe constructie die bestaat uit vele onderdelen. Wijzigingen aan één...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Deens prognosemodel voor spoortrillingen veelbelovend voor Nederland

 
Banedanmark, de Deense spoorbeheerder, heeft een standaard rekenmethode voor spoortrillingen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Stille weginrichting: Wildrooster

 
Samen met Altena Infra-Materialen BV en Provincie Gelderland hebben wij een stil wildrooster...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Subsidieregeling voor duurzame zeehavens Noord-Holland

 
Eind 2016 stelt de Provincie Noord-Holland tot 4,74 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren...