Plandrempels provincies verkleuren nauwelijks

De provinciale actieplannen voor het verminderen van geluidhinder zijn inmiddels bijna allemaal gereed. Uit de evaluatie blijkt dat er maatregelen worden getroffen en deze effect hebben. Opvallend is dat de plandrempels per provincie fors verschillen afhankelijk van de ambities van de provincie en dat er nauwelijks provincies zijn die ten opzichte van het voorgaande actieplan de drempel hebben aangescherpt.

Derde tranche actieplan geluid

De Europese richtlijn Omgevingslawaai verplicht de lidstaten om actief beleid te voeren voor de beperking van geluidhinder. De richtlijn schrijft voor dat de overheid de burgers informeert over de diverse hinderbronnen door middel van geluidbelastingkaarten. Vervolgens moet via een actieplan gecommuniceerd worden hoe deze geluidhinder wordt aangepakt en hoe de negatieve gevolgen voor de gezondheid zoveel mogelijk worden beperkt. Nederlandse provincies voeren dit beleid al sinds 2008 uit en inmiddels zijn de actieplannen voor de derde fase (tranche) in werking getreden (die loopt voor de periode van 2018-2022).

Geluidreducerende wegdekken

Wegverkeerslawaai is en blijft de grootste bron van hinder blijkt uit de vastgestelde geluidbelastingskaarten. De meeste maatregelen in het actieplan hebben dan ook vooral effect op het terugdringen van verkeersgeluid. Het merendeel van de provincies kiest voor stille wegdekken als belangrijkste maatregel. Flevoland benoemt gevelisolatie en geluidschermen als de voornaamste maatregel die de hinder moet beperken. Stille wegdekken zijn daar niet doelmatig gebleken.

Ambitieniveau

Uit het actieplan volgt ook welke locaties wel en niet worden aangepakt. Logischerwijs komen de woningen met de hoogste geluidbelastingen als eerste aan de beurt. Maar dat is niet het enige criterium. Ook de grens, de plandrempel, waarboven maatregelen wel of niet nodig worden geacht, wordt met het actieplan bepaald. Deze plandrempel kan per provincie behoorlijk verschillen. Uit de actieplannen blijkt dat de provincies Limburg, Flevoland en Zuid Holland hierin het meest ambitieus te zijn. Zij hanteren een plandrempel van 55 dB voor de Lden. Dat is 10 dB lager dan de hoogst vastgestelde plandrempels bij provincies (65 dB). Ten opzichte van de voorgaande actieplannen 2013-2018 hebben Limburg, Noord-Holland en Flevoland hun plandrempel aangescherpt.

September 2019

 
Actueel type:
Blog
Blog

Geluid van spoorwegemplacementen in de nieuwe omgevingswet

 
Het is altijd lastig uit te leggen dat, in de huidige wetgeving, het geluid van een bepaalde trein...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen gepubliceerd

 
Onlangs is de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen gepubliceerd. Deze helpt gemeenten en...