Herzonering industrieterrein Westpoort

De herzonering Westpoort, is dit voor u van belang? De provincie heeft een provinciaal inpassingsplan ter visie gelegd om de herzonering van Westpoort vast te stellen. Dit kan consequenties hebben voor de geluidsruimte van uw bedrijf indien u op Westpoort bent gevestigd. U kunt tot en met 20 november 2014 zienswijzen indienen.

Op 28 oktober jl. was er in het havengebouw een bijeenkomst waar het Havenbedrijf en de gemeente Amsterdam informatie hebben gegeven over de voorgenomen herzonering van het industrieterrein Westpoort.

Het provinciaal Inpassingsplan (PIP) met de herzonering ligt tot 20 november 2014 ter visie. Indien u zienswijzen wilt indienen, dient u derhalve snel te handelen.

Geluidsverdeelplan

Verder heeft het bevoegd gezag het voornemen een geluidsverdeelplan op te stellen, om te voorkomen dat de geluidsruimte die beschikbaar komt, wordt gebruikt door het eerste bedrijf dat zich meldt. In het geluidsverdeelplan wordt per kavel een bepaalde maximale geluidsemissie voorzien, waar in eerste instantie aan wordt getoetst. 

Belangrijk voor de bedrijven op Westpoort:

  • Er wordt niet getornd aan vigerende geluidsvoorschriften, zoals deze zijn opgenomen in het zonebeheerrekenmodel (zolang u geen nieuwe milieuvergunning aanvraagt, zullen er in de nabije toekomst geen significante consequenties zijn);
  • Indien wel een nieuwe vergunning wordt aangevraagd dient in principe binnen de huidige geluidsruimte te worden gebleven, waarbij het bevoegd gezag, naar verwachting, strikt zal toezien op het voldoen aan de uitgangspunten van Beste Beschikbare Technieken (hetgeen mogelijk forse investeringen vergt ten behoeve  van akoestische maatregelen);
  • Indien er woningbouw op de Sloterdijken wordt gerealiseerd, komt deze zeer dichtbij het industrieterrein, waardoor individuele bedrijven in het nauw kunnen komen;
  • Zijn uw geluidsvoorschriften goed opgenomen in het zonebeheerrekenmodel, op basis waarvan uw geluidsruimte wordt bepaald;
  • Hoe verhoudt zich de geluidsruimte in het geluidsverdeelplan tot uw huidige vergunde geluidsruimte;
  • Indien u dichtbij de Sloterdijken zit: houdt goed de aankondigingen van de gemeente in de gaten met betrekking tot wijziging van het bestemmingsplan ter plaatse.

Toetsen van uw geluidsruimte

Indien gewenst kunnen wij voor u het zonebeheerrekenmodel opvragen, met daarin uw vergunde geluidsruimte en deze toetsen aan de geluidsvoorschriften uit uw milieuvergunning. Tevens kunnen wij toetsen of de waarden voor de geluidsemissie zoals die zijn opgenomen in het voorgenomen geluidsverdeelplan overeenkomen met de nu aan u vergunde geluidsruimte. 

Ook voor andere vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.