Akoestiek in de rechtbank

In juridische procedures is geluid één van de meest besproken milieuthema’s. Bij bouwplannen en projecten zijn omwonenden alert op een mogelijke verslechtering van hun akoestische leefomgeving. Tegelijk is de wetgeving rondom geluid complex. Deze combinatie maakt dat de akoestische onderbouwing van ruimtelijke plannen regelmatig ter beoordeling bij een rechter ligt. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van juridische bijstand, zowel bij de rechtbank als de Raad van State. Onze adviseurs staan regelmatig opdrachtgevers bij wanneer een contra-expertise of rechtsgang noodzakelijk blijkt. Hieronder geven we u een aantal voorbeelden uit onze arbeidspraktijk.

Vergunning schroothandel

In 2010 hebben wij Van Dalen Metals Recycling & Trading bijgestaan tijdens een bezwaarprocedure van een omwonende tegen het verlenen van een vergunning aan Van Dalen. Het beroep van de omwonende had onder andere betrekking op gebiedstypering, de losactiviteiten bij de shredderinstallatie van het bedrijf en op de toegestane afwijkingen van de gebruikelijke regels en vergunningen door middel van het zogenaamde twaalf dagen-criterium, tevens opgenomen in de vergunning.

De Raad van State oordeelde onder andere op basis van de door ons ingebrachte stukken dat de gebiedstypering die de raad heeft aangehouden correct is geweest. Daarnaast is voor de schrootoverslag bij de shredderinstallatie een overkapping bedacht en is de valhoogte van het schroot vastgelegd in de vergunning waardoor de geluidemissie op die locatie binnen het toegestane blijft. De Raad van State ging mee in deze redenering. Als laatste zijn door de Raad van State de door het college gestelde grenswaarden voor nachtelijke werkzaamheden binnen het twaalf dagen-criterium als toelaatbaar geacht, aangezien deze fors lager zijn dan de hoogst aanvaardbare waarde die volgt uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Hiermee heeft de Raad van State Van Dalen op alle punten gelijk gegeven en is het bezwaar afgewezen. Lees de gehele uitspraak van de Raad van State hier.

MER uitbreiding luchthaven Lelystad

De gemeente Zeewolde heeft ons gevraagd het m.e.r. onderzoek naar het effect van de uitbreiding van de luchthaven Lelystad kritisch te bekijken. De gemeente maakte zich zorgen over de routering van het vliegverkeer. Na bestudering van de stukken kwamen wij tot de volgende conclusies. Het voor de MER gebruikte rekenmodel ging uit van een standaard hoogteprofiel (en daaraan gekoppeld het profiel voor stuwkracht en flaps/slats). Dit resulteerde erin dat de geluidimmissie ter plaatse van de gemeente Zeewolde verwaarloosd kon worden en zodoende de routes niet vastgelegd hoefden te worden. Door ons is geconstateerd dat het aanvlieggebied van baan 05 en vertrek van baan 23 samenvalt met de Terminal Manoeuvring Area (TMA) van Schiphol. Landend verkeer op de 05 baan zal daardoor gedwongen worden tot lager aanvliegen. Geconcludeerd is dat door de onjuiste vliegmodellering de geluidniveaus in Zeewolde onderschat kunnen worden wanneer de routering ter plaatse niet wordt vastgelegd.

Ons rapport is door de juridische vertegenwoordiger van Zeewolde ingebracht in een bezwaarprocedure bij de Raad van Staten. De Raad van State is hierin meegegaan en heeft het bezwaar gehonoreerd. Lees de gehele uitspraak van de Raad van State hier

Cargill Aurora en effecten op nabijgelegen bouwplan

Cargill Aurora heeft ons in 2015 gevraagd hen bij te staan bij een bezwaarprocedure tegen een bestemmingsplan met nieuwbouwwoningen, waardoor de bedrijfsvoering van Cargill in gevaar zou komen. De gemeente had geen rekening gehouden met de cumulatie van de geluidbelasting vanwege geluid afkomstig van toekomstige bedrijvigheid op het schiereiland De Hemmes, terwijl de geluidbelastingen wel ‘apart’ getoetst werden op de toekomstige woningbouw. De Raad van State is in ons betoog meegegaan en heeft Cargill gelijk gegeven op dit punt.

Lees de gehele uitspraak van de Raad van State hier.

Onze eigen onderzoeken tegen het licht

Ook onze eigen onderzoeken worden, terecht, kritisch bekeken door andere partijen en belanden van tijd tot tijd bij een rechter. Hieronder geven we een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat onze eigen rapportages de toets van de Raad van State doorstaan hebben:

Maart 2017

 
Actueel type:
Blog
Blog

Introductie wegdeklabel

 
Steeds meer producten krijgen labels waarmee de specifieke kenmerken van een product eenvoudig...